03 آبان 1400
En | 

رای گیری الکترونیکی

مهمترین عوامل در بروز خسارات ناشی از سیل کدامیک از موارد ذیل می باشد:

ثبت رأی  مشاهده نتایج

میز خدمت شهراه

اطلاع رسانی الکترونیکی

بخشی از خدمات میز خدمت الکترونیک

         

خدمات الکترونیکی

 

خدمات الکترونیکی شهراه