01 آبان 1400
En | 
Loading
 • پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

 • خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
  نحوه اطلاع رسانی درباره انجام کار:
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت:
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی:
  نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه:
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت:
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما:
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها:
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد:
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت:
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت:
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت:
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت:
  دریافت یکباره مدارک به صورت الکترونیکی با حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه:
  ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری(نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و ..) :
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت:
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده:
 • در صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمایید

 •  - 
 • - -