04 آبان 1400
En | 

 

معاونت توسعه و منابع

 نام و نام خانوادگی: محمدرضا انصاری
 

 

شماره تماس : 33741205

ایمیل:tosee@bru.ir

دورنگار: 33741224

محل استقرار: ساختمان شماره 1

 

  • زمان ملاقات :همه روزه  از ساعت ۷ تا ۱۴
  • محل ملاقات: ساختمان شماره 1 خیابان ریئسعلی دلواری

 

شرح وظایف

  سرپرستي و هدايت كليه واحدهاي تحت نظارت به منظور حسن انجام وظايف محوله.

  نظارت بر گردشكار كليه فعاليتهاي اداري، ساختاري، رفاهي مالي و محاسباتي و ارائه گزارشهاي مستمر در زمينه فعاليتهاي جاري به  مديركل استان.

  سرپرستي و نظارت بر امر پيش بيني نيروي انساني  مورد نياز اداره كل و نيازهاي آموزشي در قالب اعتبارات سالانه به منظور تنظيم برنامه جامع نيروي انساني.

  نظارت برفعاليتهاي كميسيون تحول اداري اداره كل در راستاي تحقق برنامه تحول اداري و ارائه گزارش به  مديركل استان و حوزه ستادي وزارتخانه.

  نظارت بر امر تجزيه و تحليل سيستم ها و اصلاح روشها با هماهنگي حوزه ستادي در جهت ارتقا بهره وري، كارايي، رضايت ارباب رجوع ، كاهش هزينه ها.

  نظارت بر امر استقرار نظام مديريت بهره وري به منظور استفاده بهينه از منابع انساني، مالي، اطلاعاتي...

  نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتيباني از قبيل: انساني،مالي و ... به ساير قسمتها از طريق واحدهاي زيرمجموعه.

  نظارت بر نحوه تدارك مواد مصرفي و قطعات يدكي ماشين آلات و ذخيره و مصرف آنها طبق مقررات مربوط.

  نظارت برچگونگي واگذاري امور خدمات عمومي اداره كل به بخش خصوصي.

  نظارت برانجام امور دبيرخانه اي اداره كل.

  نظارت برنحوه پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني طبق ضوابط و مقررات مالي مربوط.

  نظارت برنحوه مصرف اعتبارات از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مالي مربوط.

  كنترل نحوه نگهداري حساب ها و تنظيم  دفاتر مالي واموالي اداره كل با تبادل نظر  و همكاري واحدهاي ذيربط استان.

  برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاه هاي ذيربط استان به منظور رفع ابهامات، مشكلات و تنگناها در مورد وظايف و مسئوليت هاي محوله.

  نظارت برحسن اجراي آيين نامه ها، دستورالعملها، قوانين و مقررات در واحدهاي زير مجموعه.

  برقراري ارتباط و انجام هماهنگيهاي لازم با دستگاههاي ذيربط استان.

  شركت دركميسيونها، كميته ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آيين نامه هاي موضوعه.

1-همکاری با حوزه ستادی در امر بررسی و تهیه وتنظیم نمودار سازمانی؛ اهداف، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت ذیربط نهاد ریاست جمهوری
2- ارائه پیشنهادات لازم درخصوص ایجاد یا ادغام و انحلال واحدهای غیر ضرور
3- انجام اقدامات لازم نسبت به قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و مصوبات موضوعه
4- اجرای طرح جامع برنامه ریزی نیروی انسانی ابلاغی از سوی وزارتخانه
5- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روشهای انجام کار و اصلاح روشهای اختصاصی ومشترک با هماهنگی وزارتخانه در جهت ارتقاء بهره وری؛ کارآیی، رضایت ارباب رجوع، کاهش هزینه ها و حذف مراحل زائد.
6- اجرای استانداردهای جا و مکان و نحوه استقرار واحدها
7- کنترل فرمهای اداری، مالی، پشتیبانی و اختصاصی و درصورت لزوم اصلاح آنها با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع
8-پیگیری استفاده و بکارگیری فنون و روشهای نوین
9-اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری کشور
10-اجرای برنامه های تحول اداری با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع
11-اجرای مصوبات و بخشنامه هایی که در راستای ایجاد تحول سازمانی ابلاغ گردیده است.
12-اجرای برنامه های بهره وری و استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی ، اطلاعاتی و ...
13-اجرای برنامه های نظام مدیریت کیفیت
14-بررسی و برآورد نیازهای آموزشی کارکنان جهت توسعه مهارتهای مشاغل براساس استانداردهای مربوطه و انعکاس به مرکز نوسازی و تحول اداری
15-اجرای آزمونهای تخصصی و استخدامی و ارائه گزارشهای لازم به حوزه ستادی وزارتخانه
16-بررسی، تهیه و پیشنهاد طرح تامین نیازمندیهای استخدامی در سطح اداره کل بر مبنای پیشنهادات واحدها و در چارچوب بودجه مصوب
17- انجام کلیه امور کارگزینی اداره کل با رعایت قوانین ، مقررات و آئین نامه های استخدامی در چارچوب تکالیف و اختیارات تفویض شده
18-پیش بینی نیازهای تدارکات اداری واحدهای مختلف و اقدام به منظور تهیه و تامین آنها در چارچوب اعتبارات مصوب
19-ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعات و آمار نیروی انسانی اداره کل و واحدهای شهرستانی
20-اداره امورانبار و انجام خدمات مربوطه
21- اداره امور تلفنخانه اداره کل
22-پیش بینی وسایل ایمنی و اطفاء حریق و انجام سایر تدابیر به منظور جلوگیری از وقوع حریم و سایر سوانح
23-انجام کلیه امور رفاهی اداره کل با رعایت قوانین و مقررات
24-واگذاری امور خدمات عمومی به بخش خصوصی و نظارت برحسن اجرای آنها از قبیل آبدارخانه ، نظافت ، تهویه ، تاسیسات و ... از طریق مناقصه عمومی با شرکتهای طرف قرارداد
25-نظارت بر امر نگهداری ساختمانها ، تاسیسات و تجهیزات اداره کل
26-نظارت بر اداره امورحمل و نقل و انجام تعمیرات و نگهداری بهینه وسائط نقلیه اداره کل
27-نظارت بر امور نگهبانی و راهنمایی ارباب رجوع به واحدهای مختلف
28-نظارت و کنترل حضور و غیاب کارکنان و تهیه آمار و گزارشهای لازم
29-نظارت بر امور تحریرات و انجام امور دبیرخانه ای اداره کل
 

1-اجرای بودجه مصوب سالانه طبق موافقت نامه متبادله دستورالعمل های مربوطه
2-پرداخت هزینه های پرسنلی – عملیاتی – تملک دارایی سرمایه ای در چهارچوب اعتبار مصوب و طرحها پروژه ها
3-پرداخت وجه هزینه ها و تنظیم اسناد ولیستهای مربوطه با رعایت مقررات و ضوابط جاری
4- ثبت و نگهداری ارقام مالی در دفاتر مربوطه و تهیه گزارشهای مالی و محاسباتی موردنیاز
5-واگذاری تنخواه گردان به عاملین ذیحساب براساس مقررات و موافقت با نصب عامل و امین اموال و نظارت بر تکالیف آنها
6-صدور درخواست وجه از نمایندگی خزانه براساس تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای
7-کنترل و مراقبت در واریز به موقع تنخواه گردان بصورت اسناد قابل قبول و واریز مانده نقدی
8-افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز از طریق نمایندگی خزانه در استان
9-رسیدگی به اسناد و مدارک هزینه ثبت و نگهداری حسابهای درآمد و هزینه و تنظیم حساب ماهانه و ارسال آن به مبادی ذیربط در موعد مقرر
10-تامین اعتبار و پرداخت وجه برای گشایش اعتبارات اسنادی در چارچوب مقررات
11-انجام امور مربوط به رسیدگی و ممیزی اسناد و اوراق مالی و ثبت مشخصات هزینه در دفاتر مربوطه
12-انجام امور مربوط به دریافتها و پرداختها در چارچوب ضوابط و مقررات مالی مربوط
13-نگهداری حساب هریک از طرحها و پروژه ها طبق دستورالعملهای مربوطه
14-نگهداری حساب دیون و انجام عملیات مالی مربوط به آن
15-تنظیم دفاتر و نگهداری حساب دارائی ها و اموال اداره کل و نظارت بر آن طبق قانون
16-شرکت در امور مربوط به مناقصه – مزایده و ترک تشریفات مناقصه و مزایده با رعایت مقررات
17-بررسی اسناد مناقصه – تدوین شرایط و برگزاری مناقصه طبق قوانین و مقررات – اجرای قرارهای صادره از سوی دیوان محاسبات کشور و سایر محاکم قضایی
18-اخذ راهنمایی های لازم از حوزه ستادی درخصوص چگونگی مصرف اعتبارات ملی
19-سایر امور محوله قانونی
 

1- وصول درآمدها، سپرده ها و مطالبات استانی و انتقال آنها به حسابهای مربوطه و تنظیم و ارائه گزارشهای مالی و عملیاتی لازم
2- تهیه فهرست و جداول اطلاعاتی لازم از مطالبات اداره کل
3- شناسایی کلیه منابع درآمدی اعم از عملیات اصلی، جانبی و منابع غیر عملیاتی و تهیه اطلاعات جامع از آنها به منظور بهره گیری بهتر از منابع مذکور
4- انجام امور مربوط به مزایده ها با رعایت قوانین، مقررات و تشریفات معمول
5-ثبت و نگهداری حساب درآمد و هزینه در دفاتر قانونی
6-تهیه و تنظیم تراز و حساب سود و زیان