03 آبان 1400
En | 

افزودن محتو

 معاونت ساخت و توسعه راهها

 نام و نام خانوادگی: عبدالحسن مشایخی
 

 

شماره تماس : 33741205

ایمیل:sakht@bru.ir

دورنگار: 33741224
محل استقرار:ساختمان شماره 2

  

 • زمان ملاقات :

  همه روزه از ساعت ۷ تا ۱۴

 • محل ملاقات: ساختمان شماره 2 خیابان شهید قره نی

 

اهم وظایف :

1- برنامه ریزی، تهیه خط مشی، ساختمان و توسعه راه های اصلی، فرعی منطقه ای و روستائی با هماهنگی واحدهای برنامه ریزی استان با توجه به نیازها و اولویت ها و امکانات مالی.

2- همکاری در تنظیم موافقنامه های ارسالی به معاونت برنامه ریزی استانداری در مورد احداث و توسعه راه های فرعی و روستائی.

3- مطالعه و تهیه طرح راهسازی و بهسازی راه ها توسط مهندسان مشاور و کنترل و تصویب آن.

4- انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر کار آنها.

5- نظارت بر تهیه و اجرای طرح های راهسازی استان.

6- ابلاغ دستورالعمل های فنی و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بر رعایت آنها در تنظیم نقشه ها و مشخصات فنی.

7- بررسی درخواست های حق الزحمه مهندسان مشاور و تاثیر آن به منظور پرداخت.

8- کنترل و تائید صورت کارکرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور  طرف قراداد براساس مقررات و ضوابط مربوط.

9- ارزشیابی و تائید کارهای مطالعاتی و نظارتی انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت.

10- تهیه و تنظیم صورت کارکردهای موقت و قطعی پیمانکاران (راساً یا از طریق مهندسان مشاور) و رسیدگی و ارائه صورت وضعیت موقت، قطعی به اداره پیمان و رسیدگی جهت تسویه حساب نهائی.

11- تهیه و بررسی و تصویب صورت مجالس پیشنهادی و اجرائی پیمانکاران راه های فرعی و روستائی طرف قراداد طبق ضوابط.

12- تائید اتمام کار پیمانکاران جهت تشکیل کمیسیون های تحویل موقت و قطعی.

13- پیگیری و اعمال بخشنامه های فنی صادره از وزارت راه و شهرسازی و دستورالعمل های معاونت برنامه ریزی استان و غیره.

14- پیگیری و نظارت مداوم بر حسن جریان پیشرفت برنامه های راهسازی و اجرای مشخصات فنی در کلیه عملیات راهسازی حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان.

15- بررسی و ارائه پیشنهاد مربوط به اجرای طرح های راهسازی.

16- مطالعه و ارائه پیشنهاد طرح های راهسازی استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سیاست های شورای عالی فنی و سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای کشور.

17- بررسی و تصویب تغییرات مربوط به طرح های روسازی و تیپ نیمرخ عرضی پروژه های مصوب و همچنین ابنیه فنی مهم و تغییرات مسیر راه.

18- بررسی مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و سایر ابنیه فنی

19- بررسی و نظارت بر محاسبات فنی و نقشه های قطعی و اجرائی برای پلها و ابنیه فنی نظارت بر طرح های روسازی راه ها و مشخصات زیرسازی و مشخصات فنی راه ها براساس نتایج، آزمایشگاهی و خاکشناسی و سایر مطالعات انجام شده.

 

 • ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور..
 • جمع آوري آخرين اطلاعات درباره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور.
 • بررسي و تائيد در خواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه مافوق.
 • تهيه دفاتر فهرست بها و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور و تهيه برآورد آنها.
 • بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها.
 • ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور.
 • رسیدگی و اظهار نظر نسبت به تغییر مشخصات فنی در پروژه های ملی و استانی در طول مدت اجرا.
 • حفظ و نگهداری اسناد، مدارک و نقشه های طراحی شده و اجرائی در آرشیو فنی.
 • همکاری و مشارکت در تهیه نقشه های نمونه متناسب با شرایط اقلیمی و امکانات محلی و همچنین شرح خدمات فنی و اجرائی نمونه و نظارت بر اجرای آنها.
 • ارائه خدمات مهندسی برای پروژه های استانی اعم از مشاوره فنی و مهندسی یا تخصیص نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز طرحها.

 

 

 • ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور..
 • جمع آوري آخرين اطلاعات درباره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور.
 • بررسي و تائيد در خواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه مافوق.
 • تهيه دفاتر فهرست بها و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور و تهيه برآورد آنها.
 • بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها.
 • ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور.
 • رسیدگی و اظهار نظر نسبت به تغییر مشخصات فنی در پروژه های ملی و استانی در طول مدت اجرا.
 • حفظ و نگهداری اسناد، مدارک و نقشه های طراحی شده و اجرائی در آرشیو فنی.
 • همکاری و مشارکت در تهیه نقشه های نمونه متناسب با شرایط اقلیمی و امکانات محلی و همچنین شرح خدمات فنی و اجرائی نمونه و نظارت بر اجرای آنها.
 • ارائه خدمات مهندسی برای پروژه های استانی اعم از مشاوره فنی و مهندسی یا تخصیص نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز طرحها.

 

 • ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور..
 • جمع آوري آخرين اطلاعات درباره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور.
 • بررسي و تائيد در خواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه مافوق.
 • تهيه دفاتر فهرست بها و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور و تهيه برآورد آنها.
 • بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها.
 • ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور.
 • رسیدگی و اظهار نظر نسبت به تغییر مشخصات فنی در پروژه های ملی و استانی در طول مدت اجرا.
 • حفظ و نگهداری اسناد، مدارک و نقشه های طراحی شده و اجرائی در آرشیو فنی.
 • همکاری و مشارکت در تهیه نقشه های نمونه متناسب با شرایط اقلیمی و امکانات محلی و همچنین شرح خدمات فنی و اجرائی نمونه و نظارت بر اجرای آنها.
 • ارائه خدمات مهندسی برای پروژه های استانی اعم از مشاوره فنی و مهندسی یا تخصیص نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز طرحها.

 

 • ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور..
 • جمع آوري آخرين اطلاعات درباره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور.
 • بررسي و تائيد در خواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه مافوق.
 • تهيه دفاتر فهرست بها و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور و تهيه برآورد آنها.
 • بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها.
 • ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور.
 • رسیدگی و اظهار نظر نسبت به تغییر مشخصات فنی در پروژه های ملی و استانی در طول مدت اجرا.
 • حفظ و نگهداری اسناد، مدارک و نقشه های طراحی شده و اجرائی در آرشیو فنی.
 • همکاری و مشارکت در تهیه نقشه های نمونه متناسب با شرایط اقلیمی و امکانات محلی و همچنین شرح خدمات فنی و اجرائی نمونه و نظارت بر اجرای آنها.
 • ارائه خدمات مهندسی برای پروژه های استانی اعم از مشاوره فنی و مهندسی یا تخصیص نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز طرحها.