03 آبان 1400
En | 

افزودن محتوا

معاونت شهرسازی و معماری

حسین حسن زاده

شماره تماس : 33741205

دورنگار: 33741224

 

 
 

 

 

 

 
 

 

1.راهبري و نظارت بر امر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري ( مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري   ايران) قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري، عمران شهري و طرحهاي شهري.

2.راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه وعمران (جامع)ناحيه ،مجموعه هاي شهري وجامع شهري،طرحهاي تفضيلي ،طرحهاي معماري و طراحي شهري، طرحهاي ويژه ، شهرك ها و شهرهاي جديد.

3.راهبري و نظارت بر اجراي آيين نامه هاي مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي، منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور و همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها.

4. راهبري دبيرخانه هاي كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي و كميسيون ماده 5 در استان.

5.راهبري و نظارت بر طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي .

6.نظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، تفضيلي، طرحهاي ويژه، طراحي شهري و معماري و طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي .

7. شركت در كمیسيون ها، كميته ها، شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آيين نامه هاي موضوعه.

8. راهبري و نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور.

9. همكاري و هماهنگي با ساير دستگاه هاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش شهرسازي و معماري.

10.راهبري و نظارت بركليه امور مربوط به بخش شهرسازي و معماري در استان.

11.همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه تهيه و تنظيم لوايح و قوانين و ضوابط و معيارها و استانداردهاي شهرسازي و اجراي ساير امور محوله.

1.مستند سازی آثار معماری و شهرسازی بومی و هنرهای وابسته.

2.ترویج، تقویت و ارتقای اصول و ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی (بومی) از طرق زیر:

الف) انتشار کتب

ب)حمایت از پیشکسوتان و حرفه مندان

ج) تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم در این زمینه

د) شناخت و پاسداری از هویت و معماری کالبدی شهرها

3.نظارت بر اجرای طراحی شهری از حیث رعایت قوانین و مقررات مصوب آئین نامه ها، دستورالعمل های مربوطه و ضوابط و مقررات سیما و منظر شهری و رعایت اصول شهرسازی ایرانی – اسلامی.

4. همکاری در امور بررسی و تنظیم و اظهار نظر نسبت به ضوابط، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف مربوطه.

5. تشکیل کمیسیونهای معماری و طراحی شهری به منظور بررسی و کنترل اصول و ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی – ایرانی (بومی) در طرحهای معماری و طراحی شهری استان، براساس ضوابط و مقررات مربوطه که به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد.

6. بررسی و تائید نقشه های معماری تهیه شده در حوزه های مختلف اداره کل.

7. تهیه الگوهای مناسب مسکن بومی.

8. نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بویژه ضوابط عبور و مرور افراد معلول جسمی – حرکتی و الگوسازی طرحهای یاد شده با همکاری مدیریت شهری و سازمانهای ذیربط محلی.

9. تنظیم قراردادها و شرح خدمات به منظور تهیه طرحهای طراحی شهری و معماری و همچنین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی.

10. تشکیل کمیته ای به منظور بررسی نیازها و کمبودهای موجود در قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیم برای اقدامات لازم در جهت ارتقای معماری و شهرسازی استان.

11. تشکیل منظم جلسات کمیته سیما و منظر شهری و ارائه گزارش به دفتر معماری و طراحی شهری معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی.

12. شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهایی که در قوانین و آئین نامه های مختلفت تعیین گردیده است و ارائه گزارش به مراجع ذیربط.

13. انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه معماری بومی استان.

14. مطالعه و بررسی زمینه هاو عناوین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی، منطقه ای وملی به منظور:

الف) پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان و اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطح محلی.

ب)پیشنهاد به حوزه مدیریت شهرسازی و معماری در سطح منطقه ای و ملی.

15. برگزاری مسابقات معماری و طراحی شهری، نمایشگاه و همایشهای مرتبط با معماری و طراحی شهری با هماهنگی ستادوزارتخانه.

16.تهیه و تنظیم برنامه های پنجساله و سالانه با توجه به سیاستهای مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و تلاش جهت تحقق برنامه های مذکور به منظور بالا بردن کیفیت و کمیت کار در برنامه ارزیابی عملکرد.

17. هماهنگی و همکاری با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه تهیه طرحها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارشهای فنی لازم به مدیر کل .

18. هماهنگی و همکاری با پایگاه اطلاعات جغرافیائی مدیریت شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف.

19. همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله.

20.تدوین و ارسال گزارشهای سالانه به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی 

1.کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران)، قوانین مربوطه و طرحهای شهرسازی و معماری و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است.

2. نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرحهای تفصیلی شهری توسط شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط.

3.نظارت بر فعالیتهای شهرسازی و معماری بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی ومعماری .

4.نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهری، طرحهای ویژه، طرحهای عمران شهری و شهرهای جدید در راستای اهداف طرحهای بالا دست.

5. نظارت بر حسن اجرای آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب سال 1355 و دستورالعمل مربوطه سال 1356 توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران.

6. نظارت بر روند پاسخ به استعلامها در طول تهیه طرحهای توسعه عمران (جامع )ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر، طرحهای ویژه و تفصیلی شهرها و غیره.

7. نظارت بر برنامه ریزی و عمران اراضی در زمینه استفاده بهینه از زمین حسب قوانین، ضوابط و مقررات موضوعه.

8. نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمران شهرهای جدید، شهرکها و تفصیلی شهرها و ارائه آنها به کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی و شورای برنامه ریزی استان و کمیسیون ماده 5 استانها به منظور بررسی و تصویب و عنداللزوم ارسال آن به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی.

9. مشارکت و همکاری نزدیک با دستگاه برنامه ریزی و مدیریت عالی استان.

10. همکاری در بررسی و اظهار نظر نسبت به ضوابط ، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف مدیریت.

11. ارشاد و راهنمائی دستگاههای ذیربط در اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهرها.

12.همکاری در تنظیم قراردادها به منظور تهیه طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر، طرحهای ویژه.

13. شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهایی که براساس قوانین و آئین نامه های مختلف و شرح وظایف تعیین گردیده است.

14. همکاری با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه مکانیابی و تهیه طرحها و مبادله اطلاعات لازم به منظور تحقق طرحهای توسعه و عمران مصوب.

15. مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی به منظور:

الف) پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان و اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطح محلی

ب)پیشنهاد به حوزه مدیریت شهرسازی و معماری در سطح منطقه ای و ملی.

16. همکاری در تهیه شرح خدمات طرحهای ویژه و مرتبط.

17. همکاری و مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه های پنجساله و سالانه با توجه به سیاستهای مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور.

18. نظارت بر نحوه اجرای باغستان و تطبیق آن با قوانین ومقررات جاری.

19. نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه های استانی.

20. ارائه گزارشات دوره ای به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در خصوص آمار اراضی تغییر کاربری یافته.

21. همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله.  

1-.پيگيري و تهيه طرح هاي توسعه و عمران شهري.

2. نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه و عمران ناحيه اي، مجموعه هاي شهري، جامع، تفضيلي، شهرهاو شهرك ها و طرح هاي ويژه.

3.انجام هماهنگي هاي لازم با سازمانهاي مسئول ذيربط در جهت تهيه طرحهاي آمايش استان و توسعه و عمران در راستاي سياست هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.

4. نظارت بر امر بروزآوري طرحهاي ناحيه اي و مجموعه هاي شهري وجامع طبق مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.

5. اعلام نظر نسبت به درخواست هاي ستاد وزارتخانه در خصوص تبديل روستا به شهر و يا تغيير و اصلاح در تقسيمات كشوري.

6. هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي مديريت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف .

7. تهيه و تنظيم برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و همچنين برنامه هاي سالانه براي طرح هاي توسعه و عمران(ناحيه اي و مجموعه هاي شهري) و ساير طرح هاي توسعه و عمران كه از اعتبارات ملي تهيه مي شوند.

8. نظارت بر طرح هاي توسعه و عمران (جامع و تفصيلي) شهري.

9. همكاري و هماهنگي با كارگروههاي ذيربط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در بررسي طرح هاي توسعه و عمران به منظور تطابق با سياست هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.

10. همكاري با مديريت شهرسازي و معماري در تهيه ضوابط ، معيارها و استانداردهاي مرتبط با طرح هاي توسعه و عمران شهري و ساير مراجع براي پيشنهاد به مرجع تصويب كننده.

11. مطالعه و بررسي به منظور تعيين و پيشنهاد زمينه ها و عناوين طرح هاي مطالعاتي مرتبط با وظايف اداره كل به ستاد و شركت در جلسات مربوطه.

12. نظارت بر تهيه و بررسي كليه طرح هاي توسعه و عمران از طريق انجام بازديدهاي محلي، شركت در جلسات كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و بازديد از دفاتر محلي و مركزي مهندسين مشاور تهيه كننده طرح ها به منظور بالا بردن كيفيت تهيه طرح ها و همكاري در ارزيابي مستمر مهندسين مشاور تهيه كننده طرح هاي توسعه شهري.

13. تعيين اساس طرح هاي توسعه شهري به منظور تشخيص مغايرت هاي اساسي تصميمات كمسيون هاي ماده 5 بهنگام تهيه طرح ها و در صورت لزوم اعلام به دبيرخانه شوراي شهرسازي و معماري ايران.

14. نظارت و كنترل برنامه ريزي و نحوه استفاده بهينه از اراضي واقع در محدوده ها و حريم هاي شهري و روستايي حسب ضوابط و مقررات مربوط.

15. اجرايي نمودن راهبردها و سياست هاي بخش زمين، نظارت و كنترل بر نحوه اجراي آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازي و طرح هاي توسعه و عمران كشور.

16. نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهيه كننده طرح هاي توسعه و عمران از طريق تشكيل كميته انتخاب مشاوران طرح هاي توسعه و عمران مرتبط با وظايف اداره كل و در صورت لزوم معرفي به وزارتخانه.

17. همكاري با استانداري و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در زمينه تشخيص شهرها و روستاهاي نيازمند طرح هاي هادي شهري و روستايي و همكاري در بررسي و تصويب آنها.

18. همكاري با دفاتر حوزه ستادي در زمينه تنظيم و عقد قراردادها، طرح هاي مرتبط با مشاورين ذيصلاح.

19. تشكيل كميته هاي تخصصي و مشورتي در زمينه هاي مرتبط با وظايف اداره كل.

20. شركت در جلسات كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بنابر وظايف مرتبط.

21. انتشار كتب، مقالات، جزوات راهنما درارتباط با طرح هاي مرتبط با وظايف.

22. ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه ها و مجامع علمي و پژوهشي.

23. همكاري در برگزاري همايش ها، نمايشگاه ها و كارگروههاي تخصصي. 

1. بررسي و اظهار نظر در مورد ضوابط ، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري و جمع آوري نظرات و انعكاس آن به وزارت متبوع.

2. اجراي آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي، منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور ( مصوب 78/10/12 هيئت وزيران ) و همچنين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوطه.

3. انجام امور دبيرخانه اي بررسي، تصويب و ابلاغ طرح هاي توسعه و عمران حسب مورد در سطح استان.

4. انجام امور دبيرخانه اي كميسيون ماده 5 و كميسيون هاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان.

5. فرهنگ سازي و ايجاد زمينه مشاركت هاي مردمي در امر تهيه و اجراي طرح هاي معماري و شهرسازي از طريق برگزاري همايش ها، نمايشگاه ها، چاپ خبرنامه، بولتن و بروشور.

6. پيگيري موارد تخلف از مقررات شهرسازي و معماري بر اساس قوانين ، مقررات، ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به ارئه به مبادي ذيربط.

7. تنظيم و عقد قراردادهاي مربوط به طرح هاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، طرحهاي ويژه و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و طراحي شهري و معماري.

8. همكاري در تهيه اطلاعات، اسناد و مدارك مورد نياز مشاور بر حسب مفاد قرارداد.

9. شركت در كميته ها، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است.

10. مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي، منطقه اي و ملي به منظور:

الف) پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي.

ب) پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي.

11. مكانيزه كردن تهيه طرح هاي توسعه شهري و مصوبات كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان و اصلاحات طرحهاي تفضيلي براساس مصوبات كميسيون.

12. مديريت پايگاه اطلاعاتي و بايگاني فني طرحهاي شهرسازي و معماري و به روزآوري آنها.

13. بهره برداري از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي  GIS در اجراي وظايف.

14. بروز نگهداشتن اطلاعات و تصميم گيريهايي كه در رابطه با عناصر كالبدي در محدوده طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري، جامع و تفضيلي شهري، طرحهاي ويژه و شهرهاي جديد به تدريج بعمل آورده خواهد شد و انعكاس آن برروي نقشه هاي موجود.

15. تشكيل كميته انتخاب مشاور جهت تهيه طرح هاي توسعه و عمران كه از بودجه هاي عمراني استاني تامين مي شود براساس ضوابط و مقررات.

16. تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه با توجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور.

17. همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله ، بويژه در زمينه هاي:

ايجاد پايگاه اطلاعات جغرافيايي

تهيه و عقد قرارداد نقشه هاي پايه