| 22 تير 1399
En | 
آگهي دعوت از داوطلبان نامزدي عضويت در هشتمين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر

آگهي دعوت از داوطلبان نامزدي عضويت در هشتمين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1397/04/06|   بازدید: 100 |  print
آگهي دعوت از داوطلبان نامزدي عضويت در هشتمين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر
 
آگهي دعوت از داوطلبان نامزدي عضويت در هشتمين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر
نظر به اينكه هيأت اجرايي انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر، انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان را از ساعت 8 الي 17 روز پنجشنبه مورخ 12/07/1397 در محل اداره كل راه وشهرسازي استان واقع در خيابان رئيسعلي دلواري برگزار خواهد نمود، لذا بدينوسيله از كليه علاقمندان حائزشرايط نامزدي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در يكي از رشته هاي اصلي: معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك كه واجد شرايط مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده 59 آئين نامه اجرايي آن به شرح زير بوده و علاقمند به عضويت در هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هستند، دعوت مي شود با در دست داشتن:

1) اصل و تصوير مصدق پروانه معتبر اشتغال به كار مهندسي (دو سري)
2) اصل و تصوير مصدق كارت يا گواهي معتبر عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (دو سري)
3) اصل و تصوير مصدق مدرك تحصيلي در رشته اصلي(مبناي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي)(سه سري)
4) اصل و تصوير مصدق تمام صفحات شناسنامه (سه سري)
5) اصل و تصوير مصدق كارت ملي (سه سري)
6) سه قطعه عكس 4*3
7) تصوير مصدق نامه استعفا و برگ پذيرش آن براي بازرسان/ اعضاي شوراي انتظامي و كاركنان سازمان استان اعم از دفتر مركزي يا دفاتر نمايندگي تحت هر عنوان وساير كاركنان موضوع بند 6-ح فصل چهارم نظامنامه
8) گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
9) گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از آزمايشگاههاي مورد تأييد هيأت اجرائي و دستگاه نظارت استان
10) پوشه آبي رنگ
از تاريخ 06/04/97 لغايت 21/04/97 به محل هيأت اجرايي انتخابات واقع در خيابان رئيسعلي دلواري- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- ساختمان شماره 1 مراجعه و پس از تكميل فرمهاي مربوطه ثبت نام نمايند.
بديهي است، مدت فوق به هيچ وجه قابل تمديد نمي باشد و به درخواستهاي ناقص يا درخواست هايي كه پس از اتمام مدت مذكور و درخواستهايي كه داوطلب عضويت در هيأت مديره داراي مدرك تحصيلي در رشته هاي مرتبط يا رشته ها يا گروه هايي است كه اعضاي آن كمتر از 7 نفر موضوع تبصره 1 ماده 61 مي باشد، ترتيب اثر داده نمي شود و ثبت نام فقط از اعضايي صورت خواهد گرفت كه داراي مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي ساختمان و حائز شرايط نظامنامه باشند.
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد