01 آبان 1400
En | 

دسترسی آزاد به اطلاعات

در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوبه مجلس شورای اسلامی تمامی دستگاه های عمومی و دولتی موظفند اطلاعات عمومی تولید شده در دستگاه خود را در اختیار تمامی شهروندان ایرانی قرار دهند. از این رو اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر خود را مکلف می داند تا تمامی اطلاعات (غیر از اطلاعات محرمانه) را در اختیار شهروندان قرار دهند. شهروندان برای دسترسی به اطلاعات، نوع اطلاعات درخواستی خود به همراه سازمان مربوطه (در صورت اطلاع) را وارد نمایند.

همچنین می توانید به سامانه های زیر جهت دسترسی به اطلاعات مراجعه نمایید: