یکشنبه، 3 مرداد 1400
En | 
لیست پروانه های آماده تحویل نظام مهندسی ساختمان
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم تاریخ ایجاد
لیست پروانه های آماده تحویل 27 تیرماه 1400 1400/05/01102.48 KBدانلود1400/05/01
لیست پروانه های آماده تحویل 23 تیرماه 1400 1400/04/25100.59 KBدانلود1400/04/25
لیست پروانه های آماده تحویل 26 اسفند ماه 99 1399/12/26148.02 KBدانلود1399/12/26
لیست پروانه های آماده تحویل 24 اسفند ماه 99 1399/12/24238.12 KBدانلود1399/12/24
لیست پروانه های آماده تحویل 23 اسفند ماه 99 1399/12/23237.77 KBدانلود1399/12/23
لیست پروانه های آماده تحویل 18 اسفند ماه 99 1399/12/20232.52 KBدانلود1399/12/20
لیست پروانه های آماده تحویل 12 اسفند ماه 99 1399/12/12238.71 KBدانلود1399/12/12
لیست پروانه های آماده تحویل 9 اسفند ماه 99 1399/12/09238.17 KBدانلود1399/12/09
لیست پروانه های آماده تحویل 28 بهمن ماه 99 1399/11/28237.78 KBدانلود1399/11/28
لیست پروانه های آماده تحویل 18 بهمن ماه 99 1399/11/18238.26 KBدانلود1399/11/18
لیست پروانه های آماده تحویل 12 بهمن ماه 99 1399/11/13238.00 KBدانلود1399/11/13
لیست پروانه های آماده تحویل 6 بهمن ماه 99 1399/11/06229.41 KBدانلود1399/11/06
لیست پروانه های آماده تحویل 5 بهمن ماه 99 1399/11/05229.41 KBدانلود1399/11/05
لیست پروانه های آماده تحویل 27 دی ماه 99 1399/10/27235.07 KBدانلود1399/10/27
لیست پروانه های آماده تحویل 22 دی ماه 99 1399/10/23238.56 KBدانلود1399/10/23
لیست پروانه های آماده تحویل 16 دی ماه 99 1399/10/17238.30 KBدانلود1399/10/17
لیست پروانه های آماده تحویل 8 دی ماه 99 1399/10/0838.01 KBدانلود1399/10/08
لیست پروانه های آماده تحویل 29 آذر ماه 99 1399/09/2936.96 KBدانلود1399/09/29
لیست پروانه های آماده تحویل 25 آذر ماه 99 1399/09/2540.14 KBدانلود1399/09/25
لیست پروانه های آماده تحویل 18 آذر ماه 99 1399/09/24149.38 KBدانلود1399/09/18
لیست پروانه های آماده تحویل 11 آذر ماه 99 1399/09/1259.29 KBدانلود1399/09/12
لیست پروانه های آماده تحویل 8 آذر ماه 99 1399/09/0857.82 KBدانلود1399/09/08
لیست پروانه های آماده تحویل 3 آذر ماه 99 1399/09/03463.93 KBدانلود1399/09/03
لیست پروانه های آماده تحویل 28 آبان ماه 99 1399/08/28251.66 KBدانلود1399/08/28
لیست پروانه های آماده تحویل 20 آبان ماه 99 1399/08/21251.92 KBدانلود1399/08/21
فرمهای مرتبط با اداره توسعه مهندسي ونظارت بر مقررات ملی وكنترل ساختمان
 عنوانتوضیحاتتاریخ اصلاححجم 
لیست فرم هاشامل شرح و شماره فرم های موردنیاز1397/09/1452.69 KBدانلود
درخواست صدور پروانه اشتغال به کار مهندسیفرم شماره 1 تا 61397/09/14351.39 KBدانلود
درخواست تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسیفرم شماره 71397/09/1480.34 KBدانلود
درخواست ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسیفرم شماره 81397/09/1481.23 KBدانلود
درخواست درج صلاحیت نظارت لوله کشی گاز فرم شماره 91397/09/1478.44 KBدانلود
درخواست صدور پروانه اشتغال به کار آموزش مهندسیفرم شماره 101397/09/14107.15 KBدانلود
درخواست عضویت در دفاتر مهندسی طراحی ساختمانفرم شماره 19 و پیوست 11399/03/3179.26 KBدانلود
درخواست تاسیس دفتر مهندسیفرم شماره 11 تا 18 و پیوست11399/03/31296.03 KBدانلود
درخواست خروج از دفاتر مهندسی طراحی ساختمانفرم شماره 20 و پیوست 11399/03/3178.72 KBدانلود
درخواست تمدید مجوز دفاتر مهندسی طراحی ساختمان21 و پیوست 11399/04/0381.86 KBدانلود
درخواست تعویض مسئول دفاتر مهندسی طراحی ساختمانفرم شماره 22 و 15 و پیوست 11399/03/31140.88 KBدانلود
درخواست ابطال دفاتر مهندسی طراحی ساختمانفرم شماره 231397/09/1471.82 KBدانلود
درخواست تأسیس دفاتر حقوقی اجرای لوله کشی گازفرم شماره 24تا26 و پیوست 21397/09/14351.39 KBدانلود
درخواست تأسیس دفتر مهندسي اجرای لوله کشی گازفرم شماره 25 تا 27 و پیوست 21397/09/14351.39 KBدانلود
درخواست تعویض پروانه دفاترحقوقی اجرای لوله کشی گازفرم شماره 28 و پیوست 21397/09/14111.00 KBدانلود
درخواست اضافه نمودن شعبه دفاترحقوقی اجرای لوله کشی گازفرم شماره 25 و 29 و پیوست 21397/09/1490.62 KBدانلود
درخواست تمديد دفاتر حقوقی اجرای لوله کشی گازفرم شماره 30 و 25 و پیوست 21397/09/1489.63 KBدانلود
مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حقوقی طراح و ناظرفرم شماره 31تا41 و پیوست 31397/09/14397.28 KBدانلود
مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حقوقی تبصره 4 ماده 11 طراح و ناظرفرم شماره 42 و 32تا41 1397/09/14398.52 KBدانلود
درخواست تمدید مجوز پروانه حقوقي طراح و ناظرفرم شماره 43 و 441397/09/14117.65 KBدانلود
درخواست عضویت در شركت حقوقي طراحی و نظارت ساختمانفرم شماره 451397/09/14351.39 KBدانلود
درخواست تغييرات در پروانه حقوقي طراح و ناظرفرم شماره 461397/09/1482.96 KBدانلود
درخواست درج صلاحیت نظارت روستایی در پروانه اشتغال بکار مهندسی ویا کاردانیفرم شماره 471397/09/14351.39 KBدانلود
درخواست صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی)فرم شماره 48 تا 52 و فهرست تجهيزات1397/09/14616.20 KBدانلود
درخواست تغييرات مجوز پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)فرم شماره 571397/09/14119.00 KBدانلود
درخواست تمديد پروانه اشتغال به کار مهندسی (انتقالي از استان ديگر)فرم شماره 54 و 4 و3 و 21397/09/14265.89 KBدانلود
درخواست تغيير كد پروانه اشتغال به کار مهندسی فرم شماره 561397/09/1477.61 KBدانلود
فرم تعهد ارائه دانشنامه تحصيليفرم شماره 551397/09/1459.90 KBدانلود
درخواست اضافه نمودن صلاحیت جدید در پروانه اشتغال به کار مهندسیفرم شماره 581397/09/1476.40 KBدانلود
درخواست صدور پروانه اشتغال المثنيفرم شماره 591397/09/1476.11 KBدانلود
پیوست شماره 1پیوست شماره 11397/09/1460.38 KBدانلود
پیوست شماره 2پیوست شماره 21397/09/1463.26 KBدانلود
پیوست شماره 3پیوست شماره 31397/09/1460.86 KBدانلود
پیوست شماره 4پیوست شماره 41397/09/1460.81 KBدانلود