03 آبان 1400
En | 
لیست پروانه های آماده تحویل نظام مهندسی ساختمان
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم تاریخ ایجاد
لیست پروانه های آماده تحویل 29 مهر ماه 1400 1400/07/2966.23 KBدانلود1400/07/29
لیست پروانه های آماده تحویل 24 مهر ماه 1400 1400/07/2460.75 KBدانلود1400/07/24
لیست پروانه های آماده تحویل 19 مهر ماه 1400 1400/07/2162.03 KBدانلود1400/07/21
لیست پروانه های آماده تحویل 18 مهر ماه 1400 1400/07/1862.14 KBدانلود1400/07/18
لیست پروانه های آماده تحویل 12 مهر ماه 1400 1400/07/1462.12 KBدانلود1400/07/14
لیست پروانه های آماده تحویل 11 مهر ماه 1400 1400/07/1059.92 KBدانلود1400/07/10
لیست پروانه های آماده تحویل 23 شهریور ماه 1400 1400/07/0155.55 KBدانلود1400/07/01
لیست پروانه های آماده تحویل 2 شهریور ماه 1400 1400/06/02104.35 KBدانلود1400/06/02
لیست پروانه های آماده تحویل 24 مرداد ماه 1400 1400/05/2459.83 KBدانلود1400/05/24
لیست پروانه های آماده تحویل 18 مرداد ماه 1400 1400/05/1859.21 KBدانلود1400/05/18
لیست پروانه های آماده تحویل 17 مرداد ماه 1400 1400/05/1758.82 KBدانلود1400/05/17
لیست پروانه های آماده تحویل 9 مرداد ماه 1400 1400/05/1059.46 KBدانلود1400/05/10
لیست پروانه های آماده تحویل 27 تیرماه 1400 1400/05/01102.48 KBدانلود1400/05/01
لیست پروانه های آماده تحویل 23 تیرماه 1400 1400/04/25100.59 KBدانلود1400/04/25
لیست پروانه های آماده تحویل 26 اسفند ماه 99 1399/12/26نامشخصدانلود1399/12/26
لیست پروانه های آماده تحویل 24 اسفند ماه 99 1399/12/24نامشخصدانلود1399/12/24
لیست پروانه های آماده تحویل 23 اسفند ماه 99 1399/12/23نامشخصدانلود1399/12/23
لیست پروانه های آماده تحویل 18 اسفند ماه 99 1399/12/20نامشخصدانلود1399/12/20
لیست پروانه های آماده تحویل 12 اسفند ماه 99 1399/12/12نامشخصدانلود1399/12/12
لیست پروانه های آماده تحویل 9 اسفند ماه 99 1399/12/09نامشخصدانلود1399/12/09
لیست پروانه های آماده تحویل 28 بهمن ماه 99 1399/11/28نامشخصدانلود1399/11/28
لیست پروانه های آماده تحویل 18 بهمن ماه 99 1399/11/18نامشخصدانلود1399/11/18
لیست پروانه های آماده تحویل 12 بهمن ماه 99 1399/11/13نامشخصدانلود1399/11/13
لیست پروانه های آماده تحویل 6 بهمن ماه 99 1399/11/06نامشخصدانلود1399/11/06
لیست پروانه های آماده تحویل 5 بهمن ماه 99 1399/11/05نامشخصدانلود1399/11/05
لیست پروانه های آماده تحویل 27 دی ماه 99 1399/10/27نامشخصدانلود1399/10/27
لیست پروانه های آماده تحویل 22 دی ماه 99 1399/10/23نامشخصدانلود1399/10/23
لیست پروانه های آماده تحویل 16 دی ماه 99 1399/10/17نامشخصدانلود1399/10/17
لیست پروانه های آماده تحویل 8 دی ماه 99 1399/10/08نامشخصدانلود1399/10/08
لیست پروانه های آماده تحویل 29 آذر ماه 99 1399/09/29نامشخصدانلود1399/09/29
لیست پروانه های آماده تحویل 25 آذر ماه 99 1399/09/25نامشخصدانلود1399/09/25
لیست پروانه های آماده تحویل 18 آذر ماه 99 1399/09/24نامشخصدانلود1399/09/18
لیست پروانه های آماده تحویل 11 آذر ماه 99 1399/09/12نامشخصدانلود1399/09/12
لیست پروانه های آماده تحویل 8 آذر ماه 99 1399/09/08نامشخصدانلود1399/09/08
لیست پروانه های آماده تحویل 3 آذر ماه 99 1399/09/03نامشخصدانلود1399/09/03
لیست پروانه های آماده تحویل 28 آبان ماه 99 1399/08/28نامشخصدانلود1399/08/28
فرمهای مرتبط با اداره توسعه مهندسي ونظارت بر مقررات ملی وكنترل ساختمان
 عنوانتوضیحاتتاریخ اصلاححجم 
لیست فرم هاشامل شرح و شماره فرم های موردنیاز1400/07/2532.84 KBدانلود
درخواست صدور پروانه اشتغال به کار مهندسیفرم شماره 1 تا 61400/07/25171.47 KBدانلود
درخواست تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسیفرم شماره 71400/07/2558.98 KBدانلود
درخواست ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسیفرم شماره 81400/07/2559.58 KBدانلود
درخواست درج صلاحیت نظارت لوله کشی گاز فرم شماره 91400/07/2558.13 KBدانلود
درخواست صدور پروانه اشتغال به کار آموزش مهندسیفرم شماره 101400/07/2565.58 KBدانلود
درخواست عضویت در دفاتر مهندسی طراحی ساختمانفرم شماره 19 و پیوست 11400/07/2557.89 KBدانلود
درخواست تاسیس دفتر مهندسیفرم شماره 11 تا 18 و پیوست11400/07/25178.38 KBدانلود
درخواست خروج از دفاتر مهندسی طراحی ساختمانفرم شماره 20 و پیوست 11400/07/2658.19 KBدانلود
درخواست تمدید مجوز دفاتر مهندسی طراحی ساختمان21 و پیوست 11400/07/2692.00 KBدانلود
درخواست تعویض مسئول دفاتر مهندسی طراحی ساختمانفرم شماره 22 و 15 و پیوست 11400/07/2657.94 KBدانلود
درخواست ابطال دفاتر مهندسی طراحی ساختمانفرم شماره 231400/07/2651.71 KBدانلود
درخواست تأسیس دفاتر حقوقی اجرای لوله کشی گازفرم شماره 24تا26 و پیوست 21400/07/2693.82 KBدانلود
درخواست تأسیس دفتر مهندسي اجرای لوله کشی گازفرم شماره 25 تا 27 و پیوست 21400/07/2688.25 KBدانلود
درخواست تعویض پروانه دفاترحقوقی اجرای لوله کشی گازفرم شماره 28 و پیوست 21400/07/2666.14 KBدانلود
درخواست اضافه نمودن شعبه دفاترحقوقی اجرای لوله کشی گازفرم شماره 25 و 29 و پیوست 21400/07/2659.25 KBدانلود
درخواست تمديد دفاتر حقوقی اجرای لوله کشی گازفرم شماره 30 و 25 و پیوست 21400/07/2659.38 KBدانلود
مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حقوقی طراح و ناظرفرم شماره 31تا41 و پیوست 31400/07/26194.48 KBدانلود
مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حقوقی تبصره 4 ماده 11 طراح و ناظرفرم شماره 42 و 32تا41 1400/07/26194.48 KBدانلود
درخواست تمدید مجوز پروانه حقوقي طراح و ناظرفرم شماره 43 و 441400/07/2678.94 KBدانلود
درخواست عضویت در شركت حقوقي طراحی و نظارت ساختمانفرم شماره 451400/07/2659.43 KBدانلود
درخواست تغييرات در پروانه حقوقي طراح و ناظرفرم شماره 461400/07/2658.96 KBدانلود
درخواست درج صلاحیت نظارت روستایی در پروانه اشتغال بکار مهندسی ویا کاردانیفرم شماره 471400/07/2657.99 KBدانلود
درخواست صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی)فرم شماره 48 تا 52 و فهرست تجهيزات1400/07/26290.32 KBدانلود
درخواست تغييرات مجوز پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)فرم شماره 571400/07/2681.45 KBدانلود
درخواست تمديد پروانه اشتغال به کار مهندسی (انتقالي از استان ديگر)فرم شماره 54 و 4 و3 و 21400/07/2659.51 KBدانلود
درخواست تغيير كد پروانه اشتغال به کار مهندسی فرم شماره 561400/07/2657.19 KBدانلود
فرم تعهد ارائه دانشنامه تحصيليفرم شماره 551400/07/2648.80 KBدانلود
درخواست اضافه نمودن صلاحیت جدید در پروانه اشتغال به کار مهندسیفرم شماره 581400/07/2655.92 KBدانلود
درخواست صدور پروانه اشتغال المثنيفرم شماره 591400/07/2656.45 KBدانلود
پیوست شماره 1پیوست شماره 11400/07/2636.86 KBدانلود
پیوست شماره 2پیوست شماره 21400/07/2657.98 KBدانلود
پیوست شماره 3پیوست شماره 31400/07/2639.55 KBدانلود
پیوست شماره 4پیوست شماره 41400/07/2620.58 KBدانلود