03 آبان 1400
En | 

کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی 

تعريف :
بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات انها در هر استان درکمسیونی (با عنوان کمیسیون ماده 5) به ریاست استاندار و یا در غیاب وی معاون عمرانی ایشان و عضویت، اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهردارشهر مربوطه ، سازمان جهاد کشاورزی، و اعضاء بدون حق رای اعم از نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح، رئیس شورای شهر مربوطه، سازمان محیط زیست ، نظام مهندسی استان، شرکت آب وفاضلاب، دفتر فنی استانداری و سایرین بر حسب نیاز انجام می گیرد.
اعضای کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی بر اساس ماده واحده اصلاحی ماده پنج قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۸۸:
-رییس جلسه : استاندار و یا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر
-دبیرجلسه : مدیر کل راه و شهرسازی بوشهر  (دبیرخانه این کمیسیون مستقر در مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان است.
-سایر اعضای دارای حق رای : شهردار شهر- مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان بوشهر- رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر
-سایر مدعوین (بدون حق رای) :مدیر کل دفتر فنی استانداری بوشهر- رئیس شورای اسلامی شهر- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان بوشهر - مدیر کل حفاظت محیط زیست بوشهر– مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب بوشهر – مهندسین مشاور تهیه کننده طرح
وظایف و اختیارات این کمیسیون:
- بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات غیر اساسی آنها در هر یک از شهرهای استان
صورتجلسات در محل کمیسیون تنظیم و با رای اکثریت اعضا مورد تصمیم گیری قرار می گیرند. بر اساس ماده 51 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ 19/2/84 شورایعالی) مصوب مورخ 12/10/78 هیات محترم وزیران، صورتجلسات ظرف مدت حداکثر یک هفته توسط دبیرخانه ،جهت استحضار اعضا ارسال و پس از گذشت سه هفته پس از ارسال در صورت عدم اعلام مغایرت اساسی توسط دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ،مدارک ممهور به مهر دبیرخانه برای ابلاغ توسط استاندار محترم ارسال می گردد.
شرایط کلی برگزاری کمیسون ماده 5 و کمیته کارشناسی
مدت زمان انجام كار : 3 الی 4 ماه
مراحل و شرح اقدامات :
ارسال نامه درخواستی از شهرداری
نظریه مهندسین مشاور بازنگری طرح تفصیلی باید ضمیمه نامه درخواستی شهرداری باشد
ثبت در دبیرخانه اداره کل و ارجاع به واحد شهرسازی و معماری
دستور مدیر شهرسازی
ارسال به دفتر واحد دبیرخانه کمیسیون ماده 5
ارسال به کارشناس مسئول
درصورت کامل نبودن مدارک
ارجاع نامه به ارگان مربوطه جهت تکمیل مدارک
درصورت کامل بودن مدارک
بازدید و بررسی کارشناس مسئول از مکان (در صورت نیاز)
ارجاع به کمیته کارشناسی و اعلام نظر کمیته
درصورت نظر مشرو ط، بررسی مجدد یا استعلام های جدید
درصورت نظر قطعی، ارجاع به کمیسیون ماد ه 5
بررسی و امضاء نقشه های مصوب و تهیه صورت جلسه توسط اعضاء کمیسیون
چنانچه مصوبات کمیسیون ماد ه 5 مغایر با طرح جامع و یا اساس طرح تفصیلی باشد، جهت طرح و بررسی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال می گردد.
ارسال مصوبات کمیسیون ماد ه 5 به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری (جهت بررسی) و استانداری (جهت استحضار)
پس از 21 روز چنانچه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری نظری در مورد مصوبات نداشته باشد مصوبات به استانداری جهت ابلاغ به شهرداری ارسال می گردد
ابلاغ به شهرداری مربوطه توسط استانداری
مدارک مورد نیاز :
نامه از ارگان متقاضی
نقشه وموقعیت محل مورد استعلام
سند مالکیت
گزارش توجیهی پیشنهاد تغییر کاربری
در ر راستای شفاف سازی تصمیمات و ایجاد نظارت عمومی -که خود متضمن کیفیت و سلامت بررسی ها و تصمیمات این کمیسیون خواهد بود-کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری در تاریخ 94/6/30 مصوب نمود که کلیه صورتجلسات این کمیسیون در سایت اداره کل راه و شهرسازی قم اطلاع رسانی همگانی گردد.
به این ترتیب از این پس صورتجلسات کمیسیون ماده پنج استان بوشهر در این سایت درج می گردد.
ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و تبـصره اصـلاحی آن مـصوب 25/ 9/ 1365 در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی اصلاح و به تصویب و در تاریخ 1388/2/2 به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده5 ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود.
تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به‌تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای عالی) برسد.
تبصره1ـ بررسی‌های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می‌باشد.
تبصره2ـ دبیرخانه کمیسیون دراداره کل راه و شهرسازی استان می‌ باشد.  
لیست تمامی مصوبات کمسیون ماده پنج استان بوشهر بتفکیک سال در این صفحه قابل مشاهده خواهد بود
 عنواندسته‌بندیحجم 
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی گناوه مورخ 12/اسفند/99  نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی گناوه مورخ 12/اسفند/99  نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر سعدآبادمورخ 12/اسفند/99  نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر بنک مورخ 12/اسفند/1399  نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی عالیشهر مورخ 12/اسفند/99  نامشخصدانلود
لیست موارد دستور کار کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 14/دی/1399  نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی کنگان مورخ 30/آذر/99  نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی دیلم مورخ 30/آذر/99  نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 10/آذر/1399  نامشخصدانلود
لیست مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی اهرم مورخ 12/آبان /99  نامشخصدانلود
لیست مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 12/آبان/1399  نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ28/مرداد/99  نامشخصدانلود
لیست مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 27/مرداد/1399  نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 06/مرداد/1399  نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر گناوه مورخ 24/تیر/99 نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی عالیشهر مورخ 06/مرداد/99  نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 18/خرداد/1399  نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 مورخ 18/خرداد/99 شهر سعدآباد نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر بنک مورخ 16/اسفند/98  60.81 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 مورخ 6/اسفند /98شهردیلم  41.23 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر اهرم مورخ 6/اسفند /98 65.99 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر اهرم مورخ 6/اسفند /98 65.99 KBدانلود
کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی برازجان مورخ 06/اسفند /98  76.51 KBدانلود
کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 07/اسفند/98  443.80 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی کنگان مورخ 6/اسفند/98  32.86 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر چغادک مورخ 98/12/6  57.00 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفضیلی شهر خورموج مورخ 98/12/6 70.88 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 21/دی /98  68.87 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 20/آذر /98  63.63 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر کنگان مورخ 20/آذر/98 47.03 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر گناوه مورخ 20/آذر/98 72.31 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 9/آذر /98  48.38 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی عالیشهرمورخ 6/آذر /98 69.75 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی برازجان مورخ 6/آذر/98 58.95 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر خورموج مورخ 6/آذر/98 62.43 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 6/آذر /98 76.29 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 98/مهر/23  72.73 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر دیلم 16/شهریور/98  43.54 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 16/شهریور/98  66.84 KBدانلود
کمیسیون ماده پنج شهر خورموج مورخ 19/مرداد/98 66.78 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی اهرم مورخ 19/مرداد/98  46.71 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر گناوه مورخ 19/مرداد/1398  89.27 KBدانلود
کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 07/مرداد /98  54.27 KBدانلود
کمیسیون ماده پنج شهر چغادک مورخ 02/تیر /98 57.00 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر جم مورخ 15 تیر 98 42.78 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر کنگان مورخ 15/4/98  نامشخصدانلود
مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر دیر 2 تیر 1398  33.84 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر برازجان مورخ 02/تیر /98 65.92 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 29/خرداد/98 81.98 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 28/خرداد/98 96.85 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 07/خرداد/98  57.02 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی سیراف مورخ 07/خرداد/98  48.69 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی آبپخش مورخ 07/خرداد/98  46.20 KBدانلود
کمیسیون ماده پنج شهر عالیشهر مورخ 16/اردیبهشت/98 58.78 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر دیلم مورخ 13/شهریور/97 115.38 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 27/فروردین/98 79.76 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 18/اسفند/97  103.29 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی بوشهر مورخ 16/اسفند/97  99.61 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر خورموج مورخ 4/اسفند/97 210.24 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر گناوه مورخ 4/اسفند/1397 64.32 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر دیلم مورخ 4/ اسفند/1397 46.07 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر کنگان مورخ 6/بهمن /97 78.91 KBدانلود
مصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهربوشهر مورخ22/دی ماه/97 98.86 KBدانلود
لیست مصوبات کمیسیون ماده 5 دیر مورخ 17 دی ماه 97 107.79 KBدانلود
لیست مصوبات کمیسیون ماده 5 برازجان مورخ 17 دی ماه 97 78.58 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی بوشهر مورخ 97/9/21 66.05 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر بوشهر مورخ 97/9/14  65.83 KBدانلود
مصوبه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر جم مورخ 97/8/19 15.25 KBدانلود
كميسيون ماده پنج شهر گناوه مورخ 1397/8/19 17.33 KBدانلود
کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری شهر خورموج مورخ 1397/8/19 231.54 KBدانلود
دهمین جلسه کمیسیون ماده پنج شهر بوشهر مورخ 30/07/97 53.62 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر خورموج مورخ 24/6/97  19.31 KBدانلود
کمیسیون ماده 5 شهر کنگان مورخ 24/6/97  19.71 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر بوشهر مورخ 97/5/24  209.51 KBدانلود
هشتمین کمیسیون ماده 5 شهر بوشهر مورخ 97/5/27 232.92 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر بوشهر مورخ 97/6/24  189.50 KBدانلود
کمیسیون ماده پنج شهر بوشهر مورخ 27/05/97 232.92 KBدانلود
کمیسیون ماده پنج شهر بوشهر مورخ 24/05/97 209.51 KBدانلود
مصوبات كميسيون ماده پنج شهر دیلم 13شهریور9 114.15 KBدانلود
مصوبات كميسيون ماده پنج شهر سعدآباد مورخ 97/6/13 34.50 KBدانلود
مصوبات كميسيون ماده پنج شهر دیر97/6/12 15.50 KBدانلود
کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری شهر گناوه مورخ 13-5-97. 16.73 KBدانلود
کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری شهر دیر مورخ 97/5/13 16.47 KBدانلود
مصوبات جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر گناوه مورخ1397/4/23 18.05 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده پنج شهركنگان مورخ 23/04/97 18.29 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده پنج شهرعاليشهر مورخ 23/04/97 22.51 KBدانلود
مصوبات جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهربوشهر مورخ97/04/03 206.40 KBدانلود
مصوبات پنجمین جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهربوشهر مورخ1397/03/19 202.94 KBدانلود
مصوبات چهارمین جلسه کمیسیون ماده پنج شهر بوشهر مورخ 1397/03/12 208.00 KBدانلود
مصوبات سومین جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهربوشهر 1397/03/01 231.21 KBدانلود
مصوبات جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر کنگان مورخ97/02/31  22.83 KBدانلود
مصوبات جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر گناوه 1397/02/31 54.06 KBدانلود
مصوبات دومین جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر بوشهر مورخ 1397/2/8 117.51 KBدانلود
مصوبات اولین جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهربوشهر مورخ97/02/01  27.31 KBدانلود
مصوبات جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر جم مورخ97/1/18 14.68 KBدانلود
مصوبات جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر بنک مورخ97/02/08  15.89 KBدانلود
کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری شهر خورموج مورخ 1397/2/1 23.98 KBدانلود